கவிதை தொகுப்புepyTj; njd;wNy!!


  cd;idj; Njbj; Njb

  ftpij tutpy;iy!
  fzpjk; jhd; te;jJ.
  Mk;!
  fbfhuj;jpd; Kl;fs;
  vt;tsT J}uk;
  efh;e;J nry;fpd;wd vd;W
  fzf;Fg; Nghl;L ghHj;Njd;!27.12.2010
                          
            cyif  gilf;f ,d;ndhUth; Njit
            mtNd ehd;. Vjphpfs; ,dp ,y;iy.
            te;Nj khjuk; te;Nj khjuk;
            n[a;`pe;j;!! n[a;`pe;j;!!
            fhe;jp gpwe;jhr;rp cynfq;Fk;
            mtd; nrhd;d ehkk; uhkehkk;.
            egpfs; nrhd;d Ntjk; vy;yhk
            xU Fyk; ! ez;gh;fs;
            VR nrhd;dJ md;gpd; mbikfs;
            vy;yhk; gpwf;Fk; Gjpa ghujk;


5.12.2008
        ,e;jpah ,Jtih fhzhjJ ntbFz;L Gul;rp(Mdhy;)
        kf;fs; kdjpy; vOk; Gul;rp. Md;kPfk;
        Md;kPfk; vDk; fdy; mij
        nghRf;f ahuhYk; ve;j kd;ddhYk;
        Kwpabf;f KbahJ.

        jdy;> fdy; ,it ,uz;Lf;Fk; NtWghL
        kf;fs; kdjpy; vOk; jPgf;fdy;
        cd;Ds; Njhd;Wk; Qhdf; ftpijfs; 
        mit vOk; mizahJ.
        tpy;Yk; NgRk;> fz;Zk; NgRk; - Mdhy;
        ,J njhlUk;....
        kz;zpy; khe;jh;fs; ,Uf;Fk; tiu
        ,e;jpa ngz;Zk; NgRths;.
        ghuj khjhf;fp n[!!


10.7.2005
        NghL NghL Fg;igia NghL
        NjL NjL cz;ikia NjL
        caph; cs;stiu vjpupfs; ,y;iy
        cd;dplk; cs;sJ vtuplKk; ,y;iy
        ,iwtd; epk;kjp vd;dplk; ,y;iy
        cd;dplk; cs;sJ gpwuplk; ,y;iy!!  ,e;jpah Kjy; cyfk; tiu
  vq;Fk; vjpYk; vd;Dila Ml;rp
  rf;jp tbtk; mtdplk; cz;L
  my;yh> VR> Gj;jd;> <rd; vy;yhk;
  ek;kplk; cz;L
  rhjpfs; vy;yhk; ,iwtdpd; nrhe;jk;
  ekf;F kf;fspd; ge;jk; CUf;F ,Uf;F
  
  Neh;top vjw;f;F jPikfis mopf;f
  Gj;jd;> VR> fhe;jp> egpfs;
  tho;f;ifapd; vy;iyfs;.

  mZFz;L Nrhjidfs;
  vd; Ml;rpapy; ,y;iy
  cz;L cz;L kfpo;r;rpfs; cz;L.
  NjDk;> ghYk; XLk; Ie;J fz;lj;jpy;
  ,dptUk; Ml;rp Md;kPf Ml;rp
  ,J vd; ,iwtdpd; fl;lis!!

thp ftpijfs;:

1.  Kfk; fhl;Lk; fz;zhb
    eP rphpj;jhy; mJTk; rphpf;Fk;
    eP mOjhy; mJTk; urpf;Fk;.

2.  fhjy; 
   vd; kidtp

3.  tprpj;jpuk;
   ehd; mtNshL cwq;FtJ

4.  tpopg;Gzh;T
   jhapd; grp

5.  Foe;ijapd; grp
   mOf;Fuy;

6.  7tJ mwpT
   cz;ikapd; epoy;

7.  Nrhk;Ngwpj;jdk;
   jhdk;

8.  mwpT ,y;yh jpwTNfhs;
   Kl;lhs;fspd; rhk;uh[;[pak;

9.  murit kz;lgk;
   mwpT $w;W.

10. ,uit fpopj;j rg;jk;
   cwTfspd; $r;ry;
   Kf;fy; Kdfy;fs;
   Fioe;ij gpwe;j Xir.

11. ahid gpspWk;
   kzp Xir Nfl;Fk;

12. ahid Kb>
   thy; Kisf;fhJ.

13. gwitfspd; $r;ry; 
   Mde;jjpd; ntspghL

14. ,uT jhsq;fs;
   Nkff; $l;lq;fs; thdpy;

15. if Xir.

16. curpf; nfhs;Sk; neUg;G.

17. ,ilntsp
   fhjy;

18. cwT
   Vd; ,e;j jaf;fk;

19. khdpld; cwT
   vijAk; vjph;g;ghh;g;gJ.

20. vjphpfs; cz;L
   eP Nfhioahdhy;.

21. Jd;gk; 
   mtruj;jpd; vy;iy

22. tpbay;
   ,wg;gpd; kb.

23. fhjy;
   %r;Rf; fhw;W.